ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประกาศ

แสดงความยินดีกับบุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัลทุกคน สอบผ่าน Microsoft Innovative Educator ทุกคน
สมัครข่าวสารอบรมไอทีได้อย่างต่อเนื่องที่
https://digital.psru.ac.th/login/
สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล
https://idt.psru.ac.th
IDT PSRU เตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับความสามารถขององค์กรด้านดิจิทัลให้กับบุคลากร เพื่อก้าวสู่การเป็นสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล
เปิดตัวชื่อหน่วยงานใหม่ สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มรพส.
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการอบรม

ลงทะเบียน https://bit.ly/psru-dm001
ลงทะเบียน https://bit.ly/psru-dm002
การจัดการข้อมูลวิชาการด้วย Google Scholar สำหรับการศึกษา พบกันเร็ว ๆ นี้

บริการระบบออนไลน์

กรอกแบบฟอร์มการขอใช้งาน
รายงานปริมาณการใช้งาน
เกี่ยวกับการขอใช้งาน
บริการอีเมล์สำหรับบุคลากรและนักศึกษา
บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของไมโครซอฟต์ผ่านทางระบบ iMiS
บริการ Virtual Background สำหรับ Zoom และ Google Meet

ภาพกิจกรรมการอบรม

ทีมงานอบรม #การใช้งาน CANVA for Education

สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มรพส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และสำหรับครูและบุคคลทั่วไป เพื่อเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการก้าวเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล PSRU Digital University #IMIS_PSRU #IDT_PSRU

บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม #ผ่านทางระบบ Zoom
สำหรับครูและบุคคลทั่วไป #ออนไลน์ผ่านทาง Youtube Live
ทีมงานเฉพาะกิจ #อบรมออนไลน์

บริการระบบสารสนเทศและข้อมูลสารสนเทศ

ศูนย์รวมสารสนเทศ มรพส.
https://datacenter.psru.ac.th

รายงานจุดติดตั้ง AccessPoint
ของ มรพส.
https://wifi.psru.ac.th

บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
https://imis.psru.ac.th

บริการระบบติดตามเอกสารและการเบิกจ่าย
https://tracking.psru.ac.th

บริการระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
https://expert.psru.ac.th

บริการระบบประเมินการสอนออนไลน์
http://assess.psru.ac.th