โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล เปิดให้บริการห้องคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตสำหรับนักศึกษา และบุคลากร
สำหรับใช้งานระบบเครือข่าย การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ งานโปรแกรมสำนักงาน และงานประยุกต์ทั่วไป
การใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตให้บริการทั้งหมด 2 ห้อง มีคอมพิวเตอร์ห้องละ 60 เครื่อง
1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 105 และ 106 ชั้นที่ 1 อาคารศูนย์ภาษา และคอมพิวเตอร์
วัน และเวลาให้บริการ
บริการในวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดนขัตฤกษ์)เปิดให้บริการเช่าห้องคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการอบรมคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การบริการเช่าห้องคอมพิวเตอร์
ให้บริการทั้งหมด 2 ห้อง มีคอมพิวเตอร์ห้องละ 60 เครื่อง พร้อมเครื่องวิทยากร 1 เครื่อง และอุปกรณ์ ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 และ 2 ชั้นที่ 1 อาคารศูนย์ภาษา และคอมพิวเตอร์

รายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
Operating System :  Windows 10 Pro 64-bit
CPU : Intel Core i3 @ 3.60GHz
RAM : 4.00GB
Motherboard : Acer Veriton X2660G (U3E1)
Graphics : V206WQL (1440×900@60Hz) 2047MB NVIDIA GeForce GT 720
Storage :  931GB Seagate ST1000DM010-2EP102 (SATA ) 32 ?C
Optical Drives : HL-DT-ST DVDRAM GUE1N
Audio : Realtek High Definition Audio
Operating System : Windows 10 Pro 64-bit
– อุปกรณ์
– ไมโครโฟน มีสาย 1 ไร้สาย 2
– เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์
– จอรับภาพ

วัน และเวลาให้บริการ
ให้บริการในวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดนขัตฤกษ์)

อัตราค่าเช่าห้องคอมพิวเตอร์
– สำหรับหน่วยงานราชการ 4,500 บาท/วัน
– สำหรับบริษัท หรือหน่วยงานอื่น 4,500 บาท/วัน