ประกาศงดรับงดให้ของขวัญและของกำนัลในทุกโอกาส

นโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการแสดงนโยบายและประกาศการไม่รับของขวัญ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดย ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้มีการแสดงนโยบายและเจตนารมณ์ งดรับ งดให้ของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ และให้บุคลากรทุกระดับถือปฏิบัติร่วมกัน 

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรไม่ให้ทำการทุจริต ดังมีประกาศนโยบายของมหาวิทยาลัยดังนี้