การจัดตั้งส่วนงานภายใน

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ได้มีนโยบายจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบเกี่ยวกับการนำเอาฐานข้อมูลมาใช้ในงานราชการ  ในปี  พ.ศ. 2540  จึงได้เริ่มมีการก่อตั้งหน่วยงานด้านคอมพิวเตอร์ขึ้นมา  โดยได้ใช้ชื่อว่า  ศูนย์คอมพิวเตอร์  เพื่อให้บริการทางด้านข้อมูลและบริการห้องคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา  เพื่อตอบสนองภารกิจหลักที่ต้องเจริญควบคู่กับการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัย

          ในปี  พ.ศ.  2543  ทางมหาวิทยาลัยได้มอบหมายภารกิจให้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมการใช้งานด้านคอมพิวเตอร์  ด้านอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น  และหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ให้กับบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยตามโครงการประกันคุณภาพการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์         

ในปี  พ.ศ.  2547  ศูนย์คอมพิวเตอร์  ได้ทำการเปลี่ยนชื่อโดยได้ใช้ชื่อว่า  “ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ”  มีสำนักงานอยู่ที่อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ส่วนวังจันทน์และส่วนทะเลแก้ว  (ห้อง ฉ.102)  และมีการขยายงานและเพิ่มภารกิจการให้บริการมากขึ้น

เมื่อวันที่  15  พฤษภาคม  2549  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้ย้ายหน่วยงานจากส่วนวังจันทน์เข้ามาอยู่ที่อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  ส่วนทะเลแก้ว  (ชั้น 1 และ ชั้น 2)  เพื่อรองรับภารกิจเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารและจัดการการศึกษาของมหาวิทยาลัย  ทั้งระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายสารสนเทศ  (Internet) เพื่อสร้างศักยภาพในการบริหารและจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งได้ดำเนินการวางระบบเครือข่าย  Internet  ภายในระหว่างหน่วยงานต่างๆ  ให้เป็นระบบเดียวกัน  ผู้บริหาร  บุคลากรและนักศึกษา  สามารถใช้ระบบเครือข่าย Internet  เสริมสร้างการบริหารจัดการ  การจัดการเรียนการสอน  การค้นคว้าวิจัยได้ระดับดี  และมีประสิทธิภาพ

          ในปี  พ.ศ.  2550  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการพัฒนาระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  Voice  over  IP  (VoIP)  ให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้ใช้งานเพื่อลดค่าใช้จ่ายการใช้งานโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัย  ต่อมาทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ประกาศใช้  พ.ร.บ.  ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  2550  โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้เริ่มพัฒนาระบบตรวจสอบสิทธิ์และจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางเครือข่าย  (iPASSPORT)  ใช้งานภายในมหาวิทยาลัย 

ในปี  พ.ศ.  2560  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งเป็นกลุ่มงานพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด  ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีภารกิจที่รับผิดชอบในหลาย ๆ ด้าน  ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนการสอน  ด้านการให้บริการวิชาการ  ตลอดจนด้านการพัฒนางานวิจัย

ในปี  พ.ศ.  2564  ตามมติที่ประชุม  (ครั้งที่ 3)  การจัดทำโครงสร้างหน่วยงานและกรอบอัตรากำลังสายวิชาการ  –  สายสนับสนุน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  –  2569  (4 ปี)  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  8  กรกฎาคม  2564  เห็นชอบให้โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  เปลี่ยนชื่อเป็นโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล  โดยมีฐานะเทียบเท่าคณะ  มอบหมายให้ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ศึกษาพร้อมจัดทำข้อมูลการจัดตั้งส่วนงาน  และทบทวนโครงสร้างหน่วยงาน  จึงได้มีการทบทวนบทบาทของหน่วยงาน  (ด้วยความพร้อมของหน่วยงานที่ได้)  สั่งสมประสบการณ์การทำงาน  (บุคลากรได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง)  พัฒนาบุคลากรภายในโครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเรื่อยมาจนมีความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน  พร้อมทั้งสามารถสร้างรายได้  และชื่อเสียงให้กับทางมหาวิทยาลัย 

ดังนั้น  โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงขอยกระดับหน่วยงานให้เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  และเราจะนำพามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ก้าวสู่การเป็น  Digital  University  โดยขอใช้ชื่อหน่วยงานใหม่  คือ  สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล