งานพัฒนาระบบสารสนเทศ นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

นายวิวัฒน์ เจษฎาภรณ์พิพัฒน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
e-Mail : jwiwat@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน : 9415

MICROSOFT CERTIFIED PROFESSIONAL CERTIFICATES
•Microsoft Certified Solutions Associate: Web Applications Charter Member
•Microsoft Certified Solutions Developer: App Builder Charter Member
•Microsoft Certified Solutions Developer: Web Applications
•Microsoft Certified Professional
•Microsoft Specialist: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3
MICROSOFT OFFICE SPECIALIST
•Microsoft Office Word 2010
•Microsoft Office Excel 2010
•Microsoft Office PowerPoint 2010
•Microsoft Office Word 2013
•Microsoft Office Word 2016
•Microsoft Office Excel 2016
•Microsoft Office PowerPoint 2016
IC3 DIGITAL LITERACY CERTIFICATION
•IC3 Certification – Global Standard 4
Google Certified Educator level 1
นายสุกนกานต์ สันติสุวรรณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
e-Mail : sukonkan@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน : 9406

MICROSOFT CERTIFIED PROFESSIONAL CERTIFICATES
•Microsoft Certified Solutions Associate: Web Applications Charter Member
•Microsoft Certified Solutions Developer: App Builder Charter Member
•Microsoft Certified Solutions Developer: Web Applications
•Microsoft Certified Professional
•Microsoft Specialist: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3
MICROSOFT OFFICE SPECIALIST
•Microsoft Office Word 2010
•Microsoft Office Excel 2010
•Microsoft Office PowerPoint 2010
•Microsoft Office Word 2013
•Microsoft Office Excel 2013
•Microsoft Office PowerPoint 2013
•Microsoft Office Word 2016
•Microsoft Office Excel 2016
•Microsoft Office PowerPoint 2016
IC3 DIGITAL LITERACY CERTIFICATION
•IC3 Certification – Global Standard 4
•IC3 Certification – Global Standard 5
•IC3 GS6 Level 1
 MIKROTIK CERTIFICATE NETWORK
•MikroTik Certified Network Associate (MTCNA)
NGINX  CERTIFICATE
•NGINX Core (self-paced)
คุณวุฒิวิชาชีพ
•นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ (System Analyst)
Google Certified Educator level 1
นายโสภณ พินิจกิจเจริญกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
e-Mail : sopon_b@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน : 9405

MICROSOFT CERTIFIED PROFESSIONAL CERTIFICATES
•Microsoft Certified Solutions Associate: Web Applications Charter Member
•Microsoft Certified Solutions Developer: App Builder Charter Member
•Microsoft Certified Solutions Developer: Web Applications
•Microsoft Certified Professional
•Microsoft Specialist: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3
MICROSOFT OFFICE SPECIALIST
•Microsoft Office Word 2010
•Microsoft Office Excel 2010
•Microsoft Office PowerPoint 2010
•Microsoft Office Word 2013
•Microsoft Office Excel 2013
•Microsoft Office PowerPoint 2013
•Microsoft Office Word 2016
•Microsoft Office Excel 2016
•Microsoft Office PowerPoint 2016
IC3 DIGITAL LITERACY CERTIFICATION
•IC3 Certification – Global Standard 4
•IC3 Certification – Global Standard 5
•IC3 GS6 Level 1
MIKROTIK CERTIFICATE NETWORK
•MikroTik Certified Network Associate (MTCNA)
•MikroTik Certified User Management Engineer (MTCUME)
 CERTIFIED TRAINERS
•MikroTik certified : ACADEMY TRAINER
•NETPIE Trainers
Google Certified Educator level 1
นายวุฒิพงศ์ คงสิบ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
e-Mail : woottipong523@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน : 9415

MICROSOFT CERTIFIED PROFESSIONAL CERTIFICATES
•Microsoft Certified Solutions Associate: Web Applications Charter Member
•Microsoft Certified Solutions Developer: App Builder Charter Member
•Microsoft Certified Solutions Developer: Web Applications
•Microsoft Certified Professional
•Microsoft Specialist: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3
MICROSOFT OFFICE SPECIALIST
•Microsoft Office Word 2010
•Microsoft Office Excel 2010
•Microsoft Office PowerPoint 2010
•Microsoft Office Word 2016
•Microsoft Office Excel 2016
•Microsoft Office PowerPoint 2016
IC3 DIGITAL LITERACY CERTIFICATION
•IC3 Certification – Global Standard 5
MIKROTIK CERTIFICATE NETWORK
•MikroTik Certified Network Associate (MTCNA)
Google Certified Educator level 1
นางสาวจรรยา ยานะโส
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
e-Mail : jib.junya@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน : 9404

MICROSOFT CERTIFIED PROFESSIONAL CERTIFICATES
•Microsoft Certified Solutions Associate: Web Applications Charter Member
•Microsoft Certified Solutions Developer: App Builder Charter Member
•Microsoft Certified Solutions Developer: Web Applications
•Microsoft Certified Professional
•Microsoft Specialist: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3
MICROSOFT OFFICE SPECIALIST
•Microsoft Office Word 2010
•Microsoft Office Excel 2010
•Microsoft Office PowerPoint® 2010
•Microsoft Office Word 2013
•Microsoft Office PowerPoint® 2013
•Microsoft Office Word 2016
•Microsoft Office Excel 2016
•Microsoft Office PowerPoint 2016
IC3 DIGITAL LITERACY CERTIFICATION
•IC3 Certification – Global Standard 4
•IC3 Certification – Global Standard 5
•IC3 GS6 Level 1
MIKROTIK CERTIFICATE NETWORK
•MikroTik Certified Network Associate (MTCNA)
คุณวุฒิวิชาชีพ
•นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ (System Analyst)
CERTIFIED TRAINERS
•TRAIN THE TRAINER: DATABASE FUNDAMENTAL
•TRAIN THE TRAINER: ICDL
Google Certified Educator level 1
นายภูริวัชร มนตรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
e-Mail : bhurivat.m@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน :
Google Certified Educator level 1
Google Certified Educator level 2
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
พนักงานราชการ
e-Mail : pisut@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน : 9420

MICROSOFT OFFICE SPECIALIST
•Microsoft Office Word 2010
•Microsoft Office Excel 2010
•Microsoft Office PowerPoint 2010
•Microsoft Office Word 2013
•Microsoft Office Word 2016
•Microsoft Office Excel 2016
•Microsoft Office PowerPoint 2016
IC3 DIGITAL LITERACY CERTIFICATION
•IC3 Certification – Global Standard 5
MIKROTIK CERTIFICATE NETWORK
•MikroTik Certified Network Associate (MTCNA)
•MikroTik Certified User Management Engineer (MTCUME)
MICROSOFT IN EDUCATION CERTIFICATE
•Certified Microsoft Innovative Educator
CERTIFIED TRAINERS
MikroTik certified : ACADEMY TRAINER
นายรัฐวิภาค อู่ทองมาก
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
สายสนับสนุน
e-Mail : rutthawipak.u@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน : 9406

MICROSOFT OFFICE SPECIALIST
•Microsoft Office Word 2010
•Microsoft Office Excel 2010
•Microsoft Office PowerPoint 2010
•Microsoft Office Word 2016
•Microsoft Office Excel 2016
•Microsoft Office PowerPoint 2016
IC3 DIGITAL LITERACY CERTIFICATION
•IC3 Certification – Global Standard 5
MIKROTIK CERTIFICATE NETWORK
•MikroTik Certified Network Associate (MTCNA)
Google Certified Educator level 1