งานพัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสาร

นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
e-Mail : chetta@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน : 9421

MIKROTIK CERTIFICATE NETWORK
•MikroTik Certified Network Associate (MTCNA)
•MikroTik Certified User Management Engineer (MTCUME)
CERTIFIED TRAINERS
•MikroTik certified : ACADEMY TRAINER
MICROSOFT OFFICE SPECIALIST
•Microsoft Office Word 2010
•Microsoft Office Excel 2010
•Microsoft Office PowerPoint 2010
•Microsoft Office Word 2016
•Microsoft Office Excel 2016
•Microsoft Office PowerPoint 2016
DIGITAL LITERACY
•IC3 GS4
•IC3 GS5
Google Certified Educator level 1
นายชนิศวรา ชูสนิท
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
e-Mail : chanitvara@psru.ac.th
โทรศัพทสายใน : 9423

MIKROTIK CERTIFICATE NETWORK
•MikroTik Certified Network Associate (MTCNA)
YEASTAR CERTIFIED SPECIALIST
•Yeastar Certified Routing Specialist
•Yeastar Certified Intergration Specialist
•Yeastar Certified Security Specialist
•Yeastar Certified Expert
•Yeastar Certified Technician
SANGOMA UNIVERSITY
•PBXact Certified Essential
•FreePBX Certified Essential
ELASTIX  CERTIFIED
•Elastix Certified Advisor
MICROSOFT OFFICE SPECIALIST
•Microsoft Office Word 2010
•Microsoft Office Excel 2010
DIGITAL LITERACY
•IC3 GS4
Google Certified Educator level 1
นายสุชิน เขียวเนตร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
พนักงานราชการ
e-Mail : suchin@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน : 9422

MIKROTIK CERTIFICATE NETWORK
•MikroTik Certified Network Associate (MTCNA)
•MikroTik Certified User Management Engineer (MTCUME)
 CERTIFIED TRAINERS
•MikroTik certified : ACADEMY TRAINER
MICROSOFT OFFICE SPECIALIST
•Microsoft Office Word 2010
•Microsoft Office Excel 2010
•Microsoft Office PowerPoint 2010
•Microsoft Office Word 2016
•Microsoft Office Excel 2016
•Microsoft Office PowerPoint 2016
DIGITAL LITERACY
•IC3 GS4
Google Certified Educator level 1
Google Certified Educator level 2
นายปณิธาร บัวเผื่อน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
e-Mail : panithanb@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน : 9410

MICROSOFT OFFICE SPECIALIST
•Microsoft Office Word 2010
•Microsoft Office Excel 2010
•Microsoft Office PowerPoint 2010
•Microsoft Office Word 2013
•Microsoft Office Word 2016
•Microsoft Office Excel 2016
•Microsoft Office PowerPoint 2016
DIGITAL LITERACY
•IC3 Certification – Global Standard 5
•IC3 GS4
นายคมสันต์ นักฆ้อง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนเงินรายได้
e-Mail : komsan.n@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน : 9410

Google Certified Educator level 1