ข้อมูลหน่วยงาน

ปรัชญา

สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

ค่านิยมองค์กร

ที่มาของคำว่า ACTIVE  คือ ต้องการสร้างค่านิยมให้ทุกคนในองค์กร มีความกระตือรือร้นต่อการปฏิบัติงานและเป็นคำที่มีความหมายในตัวเอง ง่ายต่อการจดจำและเป็นที่ยอมรับ

A = Activity
C = Creativity
T = Training
I = Innovation
V = Value
E = Evolution
เป็นหน่วยงานที่มีกิจกรรมที่หลากหลาย
เป็นหน่วยงานที่มีความคิดสร้างสรรค์
ศูนย์อบรมที่ได้รับการยอมรับ
สร้างนวัตกรรมใหม่สู่สังคม
สร้างและเพิ่มคุณค่าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรการให้บริการด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลและระบบเครือข่าย เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยสู่ท้องถิ่นอย่างสมดุลและยั่งยืน

พันธกิจ

1. สนับสนุนภารกิจของหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. พัฒนาสมรรถนะและทักษะตามมาตรฐานด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษา  บุคลากรภายในและภายนอก
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
4. พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการและการตัดสินใจ  เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
5. จัดหารายได้บริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  สนับสนุนพันธกิจของสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล  เพื่อส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. ส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้และให้บริการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่สังคม ชุมชน  และท้องถิ่น    สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และต่อยอดเชิงพาณิชย์
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
4. พัฒนาระบบสารสนเทศ นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อตอบสนองต่อภารกิจมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์

1. สร้างภาคีเครือข่ายร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. บริการวิชาการแก่สังคม เผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่นักศึกษา บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับความต้องการและทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
3. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งแบบในห้องเรียนและแบบออนไลน์