งานบริหารทั่วไปและมาตรฐานบริการวิชาการนางนิตยา ปิ่นแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
e-Mail : nitaya@psru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์สายใน : 9416

MICROSOFT  OFFICE  SPECIALIST
•Microsoft Office Word 2010
•Microsoft Office Excel 2010
•Microsoft Office PowerPoint 2010
•Microsoft Office Word 2013
•Microsoft Office Word 2016
•Microsoft Office Excel 2016
•Microsoft Office PowerPoint 2016
Google Certified Educator level 1
นางกิ่งกาญจน์ พรมมาพงษ์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
e-Mail : kingkarn@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน : 9401

MICROSOFT OFFICE SPECIALIST
•Microsoft Office Word 2010
•Microsoft Office Excel 2010
•Microsoft Office PowerPoint 2010
•Microsoft Office Word 2013
•Microsoft Office Word 2016
•Microsoft Office Excel 2016
•Microsoft Office PowerPoint 2016
Digital Literacy
•IC3 Certification – Global Standard 5
•IC3 GS5 Spark Certification
•IC3 GS6 Level 1
International Computer Driving Licence
•ICDL Train-the-Trainer Certificate
Google Certified Educator level 1
นางอัญชลี เล็กประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
e-Mail : anchalee@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน : 9402

MICROSOFT  OFFICE  SPECIALIST
•Microsoft Office Word 2010
•Microsoft Office Excel 2010
•Microsoft Office PowerPoint 2010
•Microsoft Office Word 2013
•Microsoft Office Word 2016
•Microsoft Office Excel 2016
•Microsoft Office PowerPoint 2016
Google Certified Educator level 1
นางสาวเพียงใจ พรหมเสน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
สายสนับสนุน
e-Mail : piengjai.p@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน : 9428

Google Certified Educator level 1

นางสาวรัชฎาพร เทียนสุนทร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สายสนับสนุน
e-Mail : nugolf_itc@psru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์สายใน : 9429

MICROSOFT OFFICE SPECIALIST
•Microsoft Office Word 2010
•Microsoft Office Excel 2010
•Microsoft Office PowerPoint 2010
•Microsoft Office Word 2013
•Microsoft Office Word 2016
•Microsoft Office Excel 2016
•Microsoft Office PowerPoint 2016
Digital Literacy
•IC3 Certification – Global Standard 5
•IC3 GS6 Level 1
International Computer Driving Licence
•ICDL Train-the-Trainer Certificate
Google Certified Educator level 1