พันธกิจหน่วยงาน

เพื่อยกระดับโครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล  ให้เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ  โดยมีพันธกิจดังต่อไปนี้

2.1  สนับสนุนภารกิจของหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

2.2  พัฒนาสมรรถนะและทักษะตามมาตรฐานด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษา  บุคลากรภายในและภายนอก

2.3  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

2.4  พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการและการตัดสินใจ  เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย

2.5  จัดหารายได้  บริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  สนับสนุนพันธกิจของสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล  เพื่อส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.6  ส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้และให้บริการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  สู่สังคม  ชุมชน  และท้องถิ่น  สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต