พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น.นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร พัฒนะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมด้วยบุคลากร

✅เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง✅ ในเรื่องของแพลตฟอร์ม CiRA CORE การใช้งานในภาคของการศึกษาและเพื่อการขยายผลต่อไป

Leave a Reply