Showing 9 Result(s)

โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล ได้จัดอบรมการใช้งานระบบ E-Sign PSRU การลงทะเบียนใช้งานลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และสร้างลายเซ็นสำหรับลงนามในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารคณะ และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 ทางโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล ได้จัดอบรมการใช้งานระบบ E-Sign PSRU การลงทะเบียนใช้งานลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และสร้างลายเซ็นสำหรับลงนามในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารคณะ และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ทั้งรอบเช้าเเละรอบบ่าย ณ ห้อง COMPUTER LAB 106 (ชั้น 1) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Email0Facebook0Twitter0Reddit0X Linkedin0 Stumbleupon0

เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัทลานนาคอม จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม Digital Learning Platform

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหารโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำโดย รศ.ดร.นิวัตร พัฒนะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา , ผศ.ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีพร้อมด้วยบุคลากร เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัทลานนาคอม จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม Digital Learning Platform #DigitalLearningPlatform#PSRUDigital#IDT Email0Facebook0Twitter0Reddit0X Linkedin0 Stumbleupon0

เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตและศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะผู้บริหารโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำโดย รศ.ดร.นิวัตร พัฒนะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา , ผศ.ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีพร้อมด้วยบุคลากร เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Email0Facebook0Twitter0Reddit0X Linkedin0 Stumbleupon0

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น.นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร พัฒนะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในเรื่องของแพลตฟอร์ม CiRA CORE การใช้งานในภาคของการศึกษาและเพื่อการขยายผลต่อไป Email0Facebook0Twitter0Reddit0X Linkedin0 Stumbleupon0

กิจกรรม PSRU PreSchool ประจำปี 2565

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร มรพส. ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2565 Pre-school โอกาสนี้ อธิการบดี แถลงนโยบายการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา และการนำเสนอผลงานที่ผ่านมาของคณะผู้บริหาร รวมถึงพิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564 พิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ พิธีมอบรางวัลศิลป์พัสตราภรณ์ ผู้มีศิลปะในการแต่งกายด้วยผ้าไทย และมอบของที่ระลึกการทดสอบทักษะดิจิทัลขั้นพื้นฐาน รวมถึงร่วมลุ้นรับทองคำและเงินสด #วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม#ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ Email0Facebook0Twitter0Reddit0X Linkedin0 Stumbleupon0

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่สอบผ่าน และได้รับ ICDL Certificate 

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่สอบผ่าน และได้รับ ICDL Certificateโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ และ บริษัท ICDL Thailand ได้จัดกิจกรรมภายใต้ โครงการอบรมและการสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ICDL (สำหรับบุคลากรทางการศึกษา)#PSRU#IDT#ICDL Email0Facebook0Twitter0Reddit0X Linkedin0 Stumbleupon0

วันที่ 5 มกราคม 2565 คุณชนกพงศ์ คล้ายขำ จากสำนักข่าวช่อง 33 และ ไทยพีบีเอส สัมภาษณ์อธิการบดี มรพส.และ ผอ.สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล เรื่อง การนำระบบ ระบบโลกดิจิทัลเสมือนจริงแห่งอนาคต Metaverse GatherTown เพื่อจะนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมงานกิจกรรมวันเด็ก วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565

วันที่ 5 มกราคม 2565 คุณชนกพงศ์ คล้ายขำ จากสำนักข่าวช่อง 33 และ ไทยพีบีเอส สัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัลและทีมงานที่ดำเนินการจัดทำระบบและกิจกรรม เรื่อง การนำระบบ ระบบโลกดิจิทัลเสมือนจริงแห่งอนาคต Metaverse GatherTown เพื่อจะนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมงานกิจกรรมวันเด็ก วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 Email0Facebook0Twitter0Reddit0X Linkedin0 Stumbleupon0

สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มรพส.มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ท่านอธิการบดี และประชุมนำเสนอการใช้งานระบบ ระบบโลกดิจิทัลเสมือนจริงแห่งอนาคต Metaverse GatherTown

วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มรพส.มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ท่านอธิการบดี และประชุมนำเสนอและแนะนำการใช้งานระบบ ระบบโลกดิจิทัลเสมือนจริงแห่งอนาคต Metaverse GatherTown เพื่อจะนำไปใช้ในงานกิจกรรมวันเด็ก วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 โดยมีคณบดี คณาจารย์ คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม ผ่านทางระบบประชุมทางไกล Zoom Email0Facebook0Twitter0Reddit0X Linkedin0 Stumbleupon0