เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตและศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะผู้บริหารโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำโดย รศ.ดร.นิวัตร พัฒนะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา , ผศ.ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีพร้อมด้วยบุคลากร เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Leave a Reply