เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัทลานนาคอม จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม Digital Learning Platform

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหารโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำโดย รศ.ดร.นิวัตร พัฒนะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา , ผศ.ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีพร้อมด้วยบุคลากร เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัทลานนาคอม จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ 🎯เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม Digital Learning Platform 📕📄📂

#DigitalLearningPlatform#PSRUDigital#IDT

Leave a Reply