โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล ได้จัดอบรมการใช้งานระบบ E-Sign PSRU การลงทะเบียนใช้งานลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และสร้างลายเซ็นสำหรับลงนามในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารคณะ และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 ทางโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล ได้จัดอบรมการใช้งานระบบ E-Sign PSRU การลงทะเบียนใช้งานลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และสร้างลายเซ็นสำหรับลงนามในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารคณะ และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ทั้งรอบเช้าเเละรอบบ่าย ณ ห้อง COMPUTER LAB 106 (ชั้น 1) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Leave a Reply