วัตถุประสงค์

1.  เพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย      

2.  เพื่อพัฒนาสมรรถนะและทักษะตามมาตรฐานด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษา  บุคลากรภายในและภายนอก

3.  เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

4.  เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการและการตัดสินใจ  เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย

5.  เพื่อจัดหารายได้ บริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ สนับสนุนพันธกิจของสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

6.  เพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้และให้บริการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  สู่สังคม  ชุมชน  และท้องถิ่น  สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต