ติดต่อเรา

สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล 

มีที่ตั้งส่วนงาน  ณ  อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัย    ราชภัฏพิบูลสงคราม  (ส่วนทะเลแก้ว)
เลขที่ 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
หมายเลขโทรศัพท์  0 – 5526 – 7200