วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 13.30 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมรินทร์ คีรินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฯ และนายสุกนกานต์ สันติสุวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้ร่วมหารือและแนะนำการใช้งานเกี่ยวกับโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกบทความทางวิชาการ Turnitin ให้กับบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัย ณ ห้อง Computer Lab 106 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

Email0Facebook0Twitter0Reddit0