WORKSHOP CYBER SECURITY เรียนรู้การใช้เครื่องมือทางด้าน CYBER SECURITY และการสร้างความรู้ความเข้าใจถึงภัยทางด้าน CYBER SECURITY

เชิญชวนบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเข้าร่วมอบรม🔥
🛎WORKSHOP CYBER SECURITY
เรียนรู้การใช้เครื่องมือทางด้าน CYBER SECURITY
และการสร้างความรู้ความเข้าใจถึงภัยทางด้าน CYBER SECURITY
🔥ระหว่างวันที่ 26 -27 กรกฎาคม 2566
ห้อง COMPUTER LAB 106 ชั้น 1
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทยากรจาก สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช)
🌏 พันตำรวจเอก ณัทกฤช พรหมจันทร์ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ
🌏 เรือโท ธีรพล หนองหว้า ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่าย ตอบสนองและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ สำนักปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
🤩ลงทะเบียนได้ที่ digital.psru.ac.th 👇
☎️โทรติดต่อสอบถาม 0-5526-7200 ☎️ เบอร์ภายใน 9429
Email0Facebook0Twitter0Reddit0