ผู้บริหาร

อาจารย์วชิระ ลิ้มศรีประพันธ์  
 Mr. Wachira Limceprapan

รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล
e-Mail : limceprapan@gmail.com
โทรศัพท์สายใน : 9414
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวินี อินทร์ทอง
รองผู้อำนวยการ
งานบริหารทั่วไปและมาตรฐานบริการวิชาการ

e-Mail : pavinee.int@psru.ac.th
 โทรศัพท์ภายใน:
9427

IC3 Digital Literacy Certification
IC3 Digital Literacy Global Standard 6
IC3 GS6 Level1
IC3 Key Applications – Global Standard 4
3D Architecture with SketchUp
IC3 GS5 Computing Fundamentals (Office 2016)
Microsoft Office Specialist Certification on Microsoft Word 2010
Microsoft Office Specialist Certification on Microsoft Power Point 2010
Google Certified Educator Level 1
อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัย
รองผู้อำนวยการ
งานพัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสาร

e-Mail : sakesan@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน :

Google Certified Educator Level 1
Google Certified Educator Level 2
Microsoft Office Word 2010
MOS : 77-881
Microsoft Office Excel 2010
MOS : 77-882
Microsoft Office PowerPoint 2010 MOS : 77-883
Microsoft Certified Solutions Associate : MCSA
Microsoft Certified Solutions Developer : MCSD
Microsoft Certified Professional : MCP
Microsoft Specialist: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 : MS 
NETPIE Trainer

นายสุกนกานต์ สันติสุวรรณ
รองผู้อำนวยการ
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัล

e-Mail sukonkan@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน : 9406
IC3 Digital Literacy Global Standard 6
IC3 GS6 Level1
Google Certified Educator Level 1
MICROSOFT CERTIFIED PROFESSIONAL CERTIFICATES
•Microsoft Certified Solutions Associate: Web Applications Charter Member
•Microsoft Certified Solutions Developer: App Builder Charter Member
•Microsoft Certified Solutions Developer: Web Applications
•Microsoft Certified Professional
•Microsoft Specialist: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3
MICROSOFT OFFICE SPECIALIST
•Microsoft Office Word 2010
•Microsoft Office Excel 2010
•Microsoft Office PowerPoint 2010
•Microsoft Office Word 2013
•Microsoft Office Excel 2013
•Microsoft Office PowerPoint 2013
•Microsoft Office Word 2016
•Microsoft Office Excel 2016
•Microsoft Office PowerPoint 2016
IC3 DIGITAL LITERACY CERTIFICATION
•IC3 Certification – Global Standard 4
•IC3 Certification – Global Standard 5
•IC3 GS6 Level 1
 MIKROTIK CERTIFICATE NETWORK
•MikroTik Certified Network Associate (MTCNA)
NGINX  CERTIFICATE
NGINX Core (self-paced)
คุณวุฒิวิชาชีพ
นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ (System Analyst)


นางกิ่งกาญจน์ พรมมาพงษ์
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

e-Mail : kingkarn@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน :
9401

MICROSOFT OFFICE SPECIALIST
•Microsoft Office Word 2010
•Microsoft Office Excel 2010
•Microsoft Office PowerPoint 2010
•Microsoft Office Word 2013
•Microsoft Office Word 2016
•Microsoft Office Excel 2016
•Microsoft Office PowerPoint 2016
Digital Literacy
•IC3 Certification – Global Standard 5
•IC3 GS5 Spark Certification
•IC3 GS6 Level 1
International Computer Driving Licence
•ICDL Train-the-Trainer Certificate
Google Certified Educator Level 1