อาจารย์วชิระ ลิ้มศรีประพันธ์  
 Mr. Wachira Limceprapan

รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล
e-Mail : limceprapan@gmail.com
โทรศัพท์สายใน : 9414

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล  
รองผู้อำนวยการ
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล
e-Mail : 
โทรศัพท์สายใน : 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล 
รองผู้อำนวยการ
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล
e-Mail : 
โทรศัพท์สายใน : 

 

อาจารย์ ดร.วนารัตน์ จุฬฬพันธ์ทอง 
รองผู้อำนวยการ
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล
e-Mail : 
โทรศัพท์สายใน :