Showing 9 Result(s)

ประชาสัมพันธ์การประเมินการสอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ ปริญญาโท และปริญญาเอก ทุกท่านสามารถประเมินการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 /2565

ประชาสัมพันธ์การประเมินการสอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ ปริญญาโท และปริญญาเอก ทุกท่านสามารถประเมินการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 /2565 จะต้องทำการประเมินการสอนอาจารย์ ผ่านระบบประเมินการสอนออนไลน์ให้ครบทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน #ได้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2565มิฉะนั้นนักศึกษาจะไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบผลการเรียนได้  รีบดำเนินการเข้าประเมินนะคะ ระบบประเมินการสอนออนไลน์ http://assess.psru.ac.th/ Email0Facebook0Twitter0Reddit0X Linkedin0 Stumbleupon0

ขอเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลครู และบุคลากรทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และแอปพลิเคชั่น Google Workspace for Education

ขอเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลครู และบุคลากรทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และแอปพลิเคชั่น Google Workspace for Education จัดอบรมวันที่ 11 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 น. ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมและติดตามข่าวสาร ได้ที่ https://apps.psru.ac.th/GCE/ Email0Facebook0Twitter0Reddit0X Linkedin0 Stumbleupon0

เปิดรับสมัครคอร์สฝึกอบรมหลักสูตรกลางเพื่อพัฒนาทักษาะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2565 . โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับ สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA)

เปิดรับสมัครคอร์สฝึกอบรมหลักสูตรกลางเพื่อพัฒนาทักษาะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2565 . โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับ สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) . หลักสูตร ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐาน อบรมวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565 ค่าลงทะเบียนท่านละ 4,900 บาท รูปแบบ ONLINE . หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้ประโยชน์เพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร อบรมวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 ค่าลงทะเบียนท่านละ 5,700 บาท รูปแบบ ONLINE . หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล อบรมวันที่ 21-26 มิถุนายน 2565 ค่าลงทะเบียนท่านละ 16,500 บาท รูปแบบ ONSITE ณ อาคารศุนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 055-267-2000 หรือ 081-9624263 (คุณสุกนกานต์) รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ digital.psru.ac.th #ความร่วมมือทางวิชาการ #มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม …

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี มรพส. ได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมสีเขียว green innovation university ประจำปี 2022 และการประกวดออกแบบโลโก้ “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสีเขียว PSRU”ผ่านทางระบบ Meaverse โดยใช้งานผ่านกล้อง VR

วันนี้อังคารที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 13:30 น ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นประธานมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมสีเขียว green innovation university ประจำปี 2022 ผลการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยสร้างสรรค์สังคมแห่งอนาคตสามารถต่อยอดได้จริงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แบบ metaverse โลกเสมือนจริง ณ สถาบันเทคโนโลยีที่ดิจิตอล มรพส โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล ได้จัดพิธีมอบรางวัลโครงการนวัตกรรมส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมสีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในรูปแบบออนไลน์แบบโลกเสมือนจริง (Metaverse) วันอังคารที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. กิจกรรมที่ ๑ การประกวดนวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation University) ประจำปี ๒๐๒๒กิจกรรมที่ ๒ การประกวดออกแบบโลโก้ “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสีเขียว PSRU” (Green Innovation University …

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช ที่ได้รับของประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภร เนื่องด้วยถวายงานในการเสด็จทรงเปิดงาน “100 ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม เทิดไท้องค์ราชัน”

เนื่องด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จทรงเปิดงาน “100 ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม เทิดไท้องค์ราชัน” ที่จังหวัดพิษณุโลกพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปยังศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก / ทรงเปิดงาน “100 ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม เทิดไท้องค์ราชัน” ในการนี้ ประทานของที่ระลึกให้กับผู้ที่ถวายงานและประสานงานต่าง ๆ ในงาน “100 ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม เทิดไท้องค์ราชัน” ให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย เพื่อประ Email0Facebook0Twitter0Reddit0X Linkedin0 Stumbleupon0

สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มรพส.มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ท่านอธิการบดี และประชุมนำเสนอการใช้งานระบบ ระบบโลกดิจิทัลเสมือนจริงแห่งอนาคต Metaverse GatherTown

วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มรพส.มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ท่านอธิการบดี และประชุมนำเสนอและแนะนำการใช้งานระบบ ระบบโลกดิจิทัลเสมือนจริงแห่งอนาคต Metaverse GatherTown เพื่อจะนำไปใช้ในงานกิจกรรมวันเด็ก วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 โดยมีคณบดี คณาจารย์ คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม ผ่านทางระบบประชุมทางไกล Zoom Email0Facebook0Twitter0Reddit0X Linkedin0 Stumbleupon0

อบรมฟรี EDUCATION TRENDS 2022 และ MICROSOFT INNOVATIVE EDUCATION & PDPA

อบรมฟรี EDUCATION TRENDS 2022 และ MICROSOFT INNOVATIVE EDUCATION & PDPA ติดตามเทรนด์ใหม่ๆ ทางด้านการศึกษาเพื่อไม่ให้ตกเทรนด์ พบกับเครื่องมือใหม่ๆ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนร่วมกันในยุค New Normal แนะนำการการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และเรียนรู้การทำงานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตาม พรบ. ข้อมูลส่วนบุคคล 2562 ลิงก์ลงทะเบียนลงทะเบียน https://digital.psru.ac.th Email0Facebook0Twitter0Reddit0X Linkedin0 Stumbleupon0