การจัดการองค์กร

สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล  มีการบริหารจัดการภายในองค์กรด้วยการแบ่งโครงสร้างองค์กรและการบริหารโดยมีผู้อำนวยการสถาบันเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด  รับผิดชอบการบริหารงานในภาพรวม  มีรองผู้อำนวยการสถาบันรับผิดชอบงานฝ่ายต่าง ๆ  มีหัวหน้าสำนักงานและบุคลากรภายในสถาบันรับผิดชอบงานตามภารกิจภายในสถาบัน  นอกจากนี้ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและหัวงานเป็นกรรมการประจำสถาบัน  มีหน้าที่  ในการวางนโยบายและแผนยุทธศาสตร์  แผนการดำเนินงานเชิงรุก  ตลอดจนให้คำปรึกษาและเสนอความคิดเห็นแก่ผู้อำนวยการสถาบันในการบริหารงาน  โดยสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัลมีโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารงาน  ดังนี้ 

4.1  โครงสร้างองค์กรสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล

                    สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล  มีการจัดโครงสร้างองค์กรภายในที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  (รายละเอียดปรากฏตามภาพที่  1)  ดังนี้

4.2  โครงสร้างการบริหารงาน

                    สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล  มีการจัดโครงสร้างการบริหารงาน ที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  (รายละเอียดปรากฏตามภาพที่ 2)  ดังนี้

                    คณะกรรมการประจำสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล  ประกอบด้วย

 • ผู้อำนวยการสถาบัน
 • รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสาร   
 • รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
 • รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไปและมาตรฐานวิชาการ
 • หัวหน้างานบริหารทั่วไปและมาตรฐานวิชาการ    
 • หัวหน้างานพัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสาร  
 • หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
 • ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
 • รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและงานวิชาการ  
 • หัวหน้าสำนักงานสถาบัน
 • ประธานกรรมการ
 • รองประธานกรรมการ
 • รองประธานกรรมการ
 • รองประธานกรรมการ
 • กรรมการ
 • กรรมการ
 • กรรมการ
 • กรรมการ
 • กรรมการและเลขานุการ
 • กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ